Kushtet e përgjithshme me informacionin e klientit

 

tabela e përmbajtjes

 

 1. fushëveprimi
 2. lidhjen e kontratës
 3. e drejta e tërheqjes
 4. Çmimet dhe kushtet e pagesës
 5. Kushtet e dorëzimit dhe transportit
 6. përgjegjësia për të metat
 7. përgjegjësi
 8. Kushtet e veçanta për përpunimin e mallrave sipas specifikave specifike të klientit
 9. Shlyerja e kuponëve promocionalë
 10. Shlyerja e kuponëve të dhuratave
 11. Ligji në fuqi, Juridiksion

 

 

1) Fushëveprimi
1.1 Këto terma dhe kushte të HMT Group GmbH (në tekstin e mëtejmë “shitësi”) zbatohen për të gjitha kontratat që një konsumator ose sipërmarrës (në tekstin e mëtejmë “klient”) lidh me shitësin në lidhje me mallrat dhe/ose shërbimet e paraqitura nga shitësi në dyqanin e tij online. Përfshirja e kushteve të vetë klientit është në kundërshtim me këtë, përveç nëse është rënë dakord diçka tjetër.
1.2 Konsumator sipas kuptimit të këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme është çdo person fizik që kryen një transaksion juridik për një qëllim që nuk mund t’i atribuohet as veprimtarisë së tyre tregtare dhe as të vetëpunësuarit profesional. Sipërmarrës në kuptimin e këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme është çdo person fizik ose juridik ose një ortakëri me aftësi juridike, i cili, kur lidh një transaksion juridik, vepron në ushtrimin e veprimtarisë së tij të pavarur profesionale ose tregtare.

 

2) Lidhja e kontratës
2.1 Përshkrimet e produkteve të përfshira në dyqanin online të shitësit nuk përfaqësojnë oferta detyruese nga ana e shitësit, por shërbejnë për të mundësuar klientin të paraqesë një ofertë detyruese.
2.2 Klienti mund të paraqesë ofertën nëpërmjet formularit të porosisë online të integruar në dyqanin online të shitësit. Pas futjes së të dhënave të tij personale, klienti paraqet një ofertë të kontratës ligjërisht të detyrueshme në lidhje me mallrat dhe/ose shërbimet që gjenden në karrocën e blerjeve duke klikuar në butonin që përfundon procesin e porositjes.
2.3 Shitësi mund të pranojë ofertën e klientit brenda pesë ditëve,

 

 • duke i dërguar klientit një konfirmim porosie me shkrim ose një konfirmim porosie në formë teksti (faks ose e-mail), ku marrja e konfirmimit të porosisë nga klienti është vendimtare, ose
 • duke dorëzuar mallrat e porositura te klienti, ku marrja e mallrave nga klienti është vendimtare, ose
 • duke i kërkuar klientit të paguajë pasi të bëjë porosinë e tij.
  Nëse ka disa nga alternativat e mësipërme, kontrata lidhet në momentin në të cilin një nga alternativat e mësipërme ndodh së pari. Nëse shitësi nuk e pranon ofertën e klientit brenda periudhës së sipërpërmendur, kjo konsiderohet të jetë një refuzim i ofertës me rezultat që klienti nuk është më i detyruar nga deklarata e tij e qëllimit.
  2.4 Nëse klienti zgjedh “PayPal Express” si mënyrë pagese gjatë procesit të porositjes, ai/ajo lëshon një urdhërpagesë edhe tek ofruesi i tij/saj i shërbimit të pagesave duke klikuar butonin që përfundon procesin e porositjes. Në këtë rast, në shmangie nga seksioni 2.3, shitësi tashmë deklaron pranimin e ofertës së klientit në momentin në të cilin klienti fillon procesin e pagesës duke klikuar butonin që përfundon procesin e porosisë.
  2.5 Afati për pranimin e ofertës fillon në ditën pasi klienti ka dërguar ofertën dhe përfundon në fund të ditës së pestë pas dërgimit të ofertës.
  2.6 Kur dorëzoni një ofertë nëpërmjet formularit të porosisë në internet të shitësit, teksti i kontratës ruhet nga shitësi dhe i dërgohet klientit në formë teksti (p.sh. e-mail, faks ose letër) së bashku me këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme pas porosisë është dërguar. Përveç kësaj, teksti i kontratës arkivohet në faqen e internetit të shitësit dhe mund të thirret pa pagesë nga klienti nëpërmjet llogarisë së tij të klientit të mbrojtur me fjalëkalim duke futur të dhënat përkatëse të hyrjes, me kusht që klienti të ketë krijuar një llogari klienti në dyqanin online të shitësit përpara se të dërgojë porosinë e tij.
  2.7 Para dorëzimit të detyrueshëm të porosisë nëpërmjet formularit të porosisë në internet të shitësit, klienti mund të korrigjojë vazhdimisht hyrjet e tij duke përdorur funksionet e zakonshme të tastierës dhe mausit. Përveç kësaj, të gjitha hyrjet shfaqen përsëri në një dritare konfirmimi përpara se porosia të dorëzohet në mënyrë të detyrueshme dhe gjithashtu mund të korrigjohen atje duke përdorur funksionet e zakonshme të tastierës dhe miut.
  2.8 Gjermanët dhe frëngjisht janë në dispozicion për lidhjen e kontratës.
  2.9 Përpunimi dhe kontaktimi i porosive bëhet përmes postës elektronike dhe procesimit të automatizuar të porosive. Klienti duhet të sigurohet që adresa e postës elektronike e dhënë prej tij për përpunimin e porosisë është e saktë në mënyrë që e-mail-et e dërguara nga shitësi të mund të merren në këtë adresë. Në veçanti, kur përdorni filtrat SPAM, klienti duhet të sigurojë që të gjitha emailet e dërguara nga shitësi ose nga palë të treta të ngarkuara për të përpunuar porosinë mund të dorëzohen.

 

3) E drejta e Tërheqjes
Konsumatorët në përgjithësi kanë të drejtën e tërheqjes, siç është rasti me HMT-Group GmbH. Nëse malli është dëmtuar gjatë rrugës për tek klienti, klienti mund t’i kthejë mallrat brenda 5 ditëve.
Adresa për kthime:
Transferimi i Fondacionit
Në Schorn 23
3645 Gwatts

Kostot postare për dërgesën e kthimit dhe shpenzimet për mallin do t’i rimbursohen konsumatorit brenda 7 ditëve pune.

 

4) Çmimet dhe kushtet e pagesës
4.1 Çmimet e cituara nga shitësi përfshijnë tatimin ligjor mbi shitjen dhe komponentë të tjerë të çmimeve. Çdo kosto shtesë e dorëzimit dhe transportit specifikohet veçmas në përshkrimin e produktit përkatës.
4.2 Klienti ka në dispozicion opsione të ndryshme pagese, të cilat janë të specifikuara në dyqanin online të shitësit.

4.3 Nëse zgjidhet mënyra e pagesës “PayPal”, pagesa do të përpunohet nëpërmjet ofruesit të shërbimit të pagesave PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, në varësi të kushteve të PayPal të përdorimit, i cili mund të shihet në https:// www.paypal.com/ch/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=de_CH. Kjo presupozon, ndër të tjera, që klienti të hapë një llogari PayPal ose ta ketë tashmë një llogari të tillë.

 

5) Kushtet e dorëzimit dhe transportit
5.1 Mallrat dorëzohen rregullisht në rrugën e transportit dhe në adresën e dorëzimit të specifikuar nga klienti. Gjatë përpunimit të transaksionit, adresa e dorëzimit e specifikuar në përpunimin e porosisë së shitësit është vendimtare. Duke devijuar nga kjo, nëse zgjidhet mënyra e pagesës PayPal, adresa e dorëzimit e ruajtur nga klienti në PayPal në momentin e pagesës është vendimtare.
5.2 Nëse kompania e transportit ia kthen shitësin mallrat e dërguara për shkak se dorëzimi te klienti nuk ishte i mundur, konsumatori i bartë shpenzimet për dërgesën e pasuksesshme.
5.3 Në parim, rreziku i humbjes aksidentale dhe përkeqësimit aksidental të mallrave të shitura mbetet tek HMT GmbH kur mallrat dërgohen ose dorëzohen.
5.4 Në rastin e vetë-grumbullimit, shitësi fillimisht informon klientin me email se malli që ka porositur është gati për grumbullim. Pas marrjes së këtij e-maili, klienti mund të marrë mallrat pas konsultimit me shitësin. Në këtë rast, nuk do të paguhet asnjë kosto transporti.
5.5 Ne i dërgojmë mallrat tona me partnerin tonë të transportit, Postën . Për porosi të mëdha, partneri ynë i transportit është Gafner AG .

 

6) Përgjegjësia për të metat
Përgjegjësia ligjore për të metat zbatohet. Nëse klienti është një sipërmarrës, periudhat për pretendimet e garancisë ndaj shitësit reduktohen në një vit.

 

7) Përgjegjësia
Shitësi është përgjegjës ndaj klientit për të gjitha kontraktuale, pothuajse kontraktuale dhe statutore, duke përfshirë kërkesat deliktore për dëmet dhe rimbursimin e shpenzimeve si më poshtë:
7.1 Shitësi është plotësisht përgjegjës për çdo arsye ligjore

 • në rast të qëllimit ose pakujdesisë së rëndë,
 • në rast lëndimi nga pakujdesia ose me dashje të jetës, gjymtyrëve ose shëndetit,
 • në bazë të një premtimi garancie, përveç rasteve kur është rënë dakord ndryshe në këtë drejtim,
 • për shkak të përgjegjësisë së detyrueshme të tillë si sipas ligjit të përgjegjësisë së produktit .7.2 Nëse shitësi shkel nga pakujdesia një detyrim thelbësor kontraktual, përgjegjësia kufizohet në dëmin e parashikueshëm tipik të kontratës, përveç rastit kur përgjegjësia është e pakufizuar sipas seksionit 6.1. Detyrimet thelbësore kontraktuale janë detyrime që kontrata i ngarkon shitësit sipas përmbajtjes së saj për të arritur qëllimin e kontratës, përmbushja e të cilave është thelbësore për ekzekutimin e duhur të kontratës dhe në respektimin e të cilave klienti mund të mbështetet rregullisht. .
  7.3 Përveç kësaj, përgjegjësia nga ana e shitësit është e përjashtuar.
  7.4 Rregullat e mësipërme të përgjegjësisë zbatohen edhe në lidhje me përgjegjësinë e shitësit për agjentët e tij zëvendësues dhe përfaqësuesit ligjorë.

 

8) Kushtet e veçanta për përpunimin e mallrave sipas specifikave specifike të klientit
8.1 Klienti dëmshpërblen shitësin kundër pretendimeve të palëve të treta që palët e treta mund të pretendojnë kundër shitësit në lidhje me shkeljen e të drejtave të tyre nëpërmjet përdorimit kontraktual të përmbajtjes së klientit nga shitësi. Klienti gjithashtu merr përsipër kostot e arsyeshme të mbrojtjes së nevojshme ligjore, duke përfshirë të gjitha tarifat gjyqësore dhe avokatore në shumën e përcaktuar me ligj. Kjo nuk zbatohet nëse klienti nuk është përgjegjës për shkeljen. Në rast të një pretendimi nga një palë e tretë, klienti është i detyruar t’i japë shitësit të gjitha informacionet që janë të nevojshme për shqyrtimin e pretendimeve dhe mbrojtjen pa vonesë, me vërtetësi dhe plotësisht.
8.2 Shitësi rezervon të drejtën të refuzojë porositë e përpunimit nëse përmbajtja e ofruar nga klienti për këtë qëllim shkel ndalimet ligjore ose zyrtare ose cenon mirësjelljen e zakonshme. Kjo vlen veçanërisht për ofrimin e përmbajtjes antikushtetuese, raciste, ksenofobike, diskriminuese, fyese, rrezikuese për të rinjtë dhe/ose glorifikuese të dhunës.

 

9) Shlyerja e kuponëve promocionalë
9.1 Kuponët që lëshohen pa pagesë nga shitësi si pjesë e promocioneve me një periudhë të caktuar vlefshmërie dhe që nuk mund të blihen nga klienti (në tekstin e mëtejmë “kuponat promovues”) mund të blihen vetëm në dyqanin online të shitësit dhe vetëm në atë të specifikuar periudhë.
9.2 Kuponët promocionalë mund të përdoren vetëm nga konsumatorët.
9.3 Produktet individuale mund të përjashtohen nga fushata e kuponit nëse rezulton një kufizim përkatës nga përmbajtja e kuponit të fushatës.
9.4 Kuponët promocionalë mund të blihen vetëm përpara përfundimit të procesit të porositjes. Kompensimi i mëvonshëm nuk është i mundur.
9.5 Vetëm një kupon promocional mund të përdoret për porosi.
9.6 Vlera e mallit duhet të jetë së paku e barabartë me shumën e kuponit promocional. Çdo kredi e mbetur nuk do të rimbursohet nga shitësi.
9.7 Nëse vlera e kuponit promocional nuk është e mjaftueshme për të mbuluar porosinë, një nga mënyrat e tjera të pagesës të ofruara nga shitësi mund të zgjidhet për të shlyer diferencën.
9.8 Gjendja e një kupon promocional nuk do të paguhet as me para në dorë dhe as nuk do të paguhet interes.
9.9 Kuponi i fushatës nuk do të rimbursohet nëse klienti i kthen mallrat për të cilat është paguar tërësisht ose pjesërisht me kuponin e fushatës brenda fushës së të drejtës së tij kontraktuale të anulimit, nëse një e drejtë e tillë është rënë dakord.
9.10 Kuponi promocional është i destinuar vetëm për përdorim nga personi i përmendur në të. Përjashtohet transferimi i kuponit promocional te palët e treta. Shitësi ka të drejtë, por jo i detyruar, të kontrollojë të drejtën materiale të mbajtësit të kuponit përkatës.

 

10) Shlyerja e certifikatave të dhuratave
10.1 Kuponët që mund të blihen nëpërmjet dyqanit online të shitësit (në tekstin e mëtejmë “kuponat e dhuratave”) mund të blihen vetëm në dyqanin online të shitësit, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe në kupon.
10.2 Kuponat e dhuratave dhe tepricat e mbetura në kuponat e dhuratave mund të blihen deri në fund të vitit të tretë pas vitit në të cilin është blerë kuponi. Kredia e mbetur do t’i kreditohet klientit deri në datën e skadimit.
10.3 Kuponat e dhuratave mund të blihen vetëm përpara përfundimit të procesit të porositjes. Kompensimi i mëvonshëm nuk është i mundur.
10.4 Vetëm një kupon dhuratë mund të përdoret për porosi.
10.5 Kuponat e dhuratave mund të përdoren vetëm për të blerë mallra dhe nuk mund të përdoren për të blerë kupona dhuratash të tjera.
10.6 Nëse vlera e kuponit të dhuratës nuk është e mjaftueshme për të mbuluar porosinë, një nga mënyrat e tjera të pagesës të ofruara nga shitësi mund të zgjidhet për të shlyer diferencën.
10.7 Gjendja e një kupon dhurate nuk paguhet as me para në dorë dhe as nuk ka interes.
10.8 Kuponi i dhuratës është i destinuar vetëm për përdorim nga personi i përmendur në të. Përjashtohet transferimi i kuponit të dhuratës tek palët e treta. Shitësi ka të drejtë, por jo i detyruar, të kontrollojë të drejtën materiale të mbajtësit të kuponit përkatës.

 

11) Ligji në fuqi, Vendi i Juridiksionit
11.1 Nëse klienti vepron si konsumator sipas kuptimit të seksionit 1.2, ligji zviceran zbatohet për të gjitha marrëdhëniet juridike ndërmjet palëve, duke përjashtuar Konventën e OKB-së për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave dhe vendin ekskluziv të juridiksionit për të gjitha mosmarrëveshjet që rrjedhin nga kjo kontratë është vendbanimi i klientit.
11.2 Nëse klienti vepron si sipërmarrës sipas kuptimit të seksionit 1.2, vendi i vetëm i juridiksionit për të gjitha mosmarrëveshjet që dalin nga kjo kontratë është vendbanimi ose biznesi i shitësit.

Kushtet e përgjithshme deri më 07.2021